فرض كنید شما مشخصه صورت كسی هستید,كدام قسمت ازصورت او هستید؟

چین وچروك
لكه
خال زیبایی
كك ومك
لبخند

صفحه 15/1