شما و شریک زندگی تان یک شب بیرون می روید...

این استثنایی است، ما معمولا ترجیح می دهیم در خانه بمانیم
معمولا شریک زندگی تان تصمیم می گیرد کجا بروید
ما معمولا آخر هفته ها یک شب با هم قرار می گذاریم
ما همیشه با هم هستیم.
ما باید برنامه ها را بالا و پایین کنیم تا یک شب برای بیرون رفتن پیدا کنیم.